Naturfotostipendium

Hasselbladstiftelsens naturfotostipendium har delats ut vartannat år sedan 2008 och ändamålet med stipendiet är att med Victor Hasselblads naturintresse i åtanke, uppmuntra utvecklingen av naturfotografi i Norden och att stödja fotografiska undersökningar av natur, landskap och miljö. Stipendiet består av 100 000 kronor.

Ansökan stängd för 2024

 

Ansökan med prov på egna arbeten skall vara Hasselbladstiftelsen tillhanda senast den1 april

 

Behörighet

Den sökande skall vara medborgare i något av de nordiska länderna eller medborgare av annat land men permanent bosatt i Norden. Stipendiet är avsett att sökas av fotografer för finansiering eller bidrag till finansiering av ett konstnärligt eller dokumentärt projekt inom naturfotografi, med inriktning på biologisk mångfald, och/eller människans påverkan på klimatet.

 

Kriterier och policy för bedömning

Projektet måste vara avgränsat och väl definierat med ett tidsomfång om cirka 1 – 3 år från start till färdigställande.

Stor vikt vid bedömningen läggs vid projektets miljöfokus, kreativitet, originalitet och möjlighet att påverka människans förhållande till natur, landskap och miljö.

 

Stipendiebelopp

Mottagare erhåller 100.000 kronor och svarar själv för eventuella skattekonsekvenser.

 

Ansökan

Blanketten kan fyllas i på svenska eller engelska och ska vara Hasselbladstiftelsen tillhanda senast 1 april 2024.

Ofullständig ansökan tas ej upp till behandling och kompletterande handlingar efter ansökningstidens utgång accepteras därför ej.

Som stöd för ansökan bifogas prov på egna arbeten (se nedan).

 

Ansökan digitalt

Prov på egna arbeten. Prov på egna arbeten kan bestå av publikationer och/eller bildmaterial.

  • Publikationer (böcker, artiklar, kataloger). Notera publikationens titel, författare och utgivningsdatum på sidan 3 i ansökningsblanketten. Bifoga max tre olika publikationer.
  • Max 15 fotografier bifogas. Titlar och datum för respektive bild noteras på sidan 3 i ansökningsblanketten.
  • Lägg samman allt material i en pdf.

 

Samtliga ansökningshandlingar behålls av stiftelsen eller makuleras enligt av stiftelsens val då urvalsprocessen är avslutad. Inget material returneras.

 

Rapportering

Skriftliga rapporter med bildmaterial lämnas kontinuerligt under projekttiden enligt överenskommelse med Hasselbladstiftelsen.

 

Utbetalning av beviljat anslag

Stiftelsen utbetalar stipendiebeloppet med delbelopp och i samband med godkänd rapport.

 

Urval

En nomineringskommitté bestående av både representanter från stiftelsen och externa experter utser vinnaren.

 

Sara Linderoth
Spår, spåra

Sara Linderoths projekt Spår, spåra utforskar hon hur effekterna av Tjernobylolyckan i april 1986 fortfarande påverkar stora delar av Uppsala län, Gävleborg, Västmanland, Västernorrland och Västerbotten. Olyckan har inverkan på rennäringen, och den svenska vildsvinstamman som börjat etablera sig i de drabbade områdena har höga cesiumhalter. Effekterna av och erfarenheterna från Tjernobylolyckan är nu högst relevanta i debatten om kärnkraft som lösning på klimatkrisen. Det tidsperspektiv och gränsöverskridande ansvar som följer med kärnkraft har också aktualiserats i kriget i Ukraina där Tjernobyl åter är aktuellt.

Sara Linderoth utforskar tre olika spår av Tjernobylolyckan med tre olika sorters fotografiska metoder:
1. Hon fotograferar och dokumenterar platser där vildsvin med höga halter cesium skjutits i landskapet i områden kopplat till nedfall från olyckan
2. Hon gör egna autoradiografier med växter, svampar och jordprov (ofta med över 6 månaders exponeringstid) från ett område i Gävle.
3. Linderoth arbetar med arkivmaterial relaterat till samhällets komplexa förhållande till kärnkraft och detta inkluderar även familjearkiv då hennes mamma var engagerad kärnkraftsmotståndare.

Sara Linderoth

Juryns motivering

Projektet innehåller en intressant kombination av fotografiska praktiker, visuellt baserade undersökningar och en ambition att problematisera och kommunicera: fotografisk dokumentation och en visuellt baserad fotojournalistik; kemiska experiment och kameralöst fotografi baserat på naturens och strålningens direkta avtryck; arkivstudier kopplat till det personliga och kollektiva minnet; visuell kommunikation och vetenskaplig dokumentation.

Projektet har en lokalt förankrad grund i ett av Sveriges viktiga naturområden. Ämnet är dock globalt i dagens perspektiv av omställning mot en fossilfri livsstil. Fotografi har en etablerad förmåga att vara del i komplexa berättelser om vår samtid och dess förhållande till historia och framtid. Kärnkraften och dess komplexa del av vårt moderna samhälle är central i dagens samhällsdebatt och projektet är ett exempel på vikten av att förstå dess nytta och risker.

Linderoth är utbildat vid Konstfack i Stockholm och har sedan arbetat som  bildjournalist och frilansfotograf. Nu anställd som visuell kommunikatör på Länsstyrelsen i Uppsala med ansvar för myndighetens användning av fotografisk bild.

 

Juryn bestod av Tyrone Martinsson, Louise Wolthers, Cecilia Sandblom och Stefan Jensen

Hasselbladstiftelsens stipendium i naturfotografi 2020 – Natur, landskap & miljö

The Ash Project Emanuel Cederqvist – 2020 års naturfotostipendiat

 

The Ash Project är ett samarbete mellan fotograferna Emanuel Cederqvist och Sean Gardiner som i lågmäld och estetisk tilltalande visuell dialog dokumenterar askskottsjukan i Europa.  Sjukdomen finns i dag i hela askens utbredningsområde – från norra Sverige till södra Toscana och orsakas av en invasiv svamp som hotar hela artens existens.

 

© Emanuel Cederqvist

Gardiner och Cederqvist utgår från en platsbestämd, komparativ och arkivarisk metod och projektet visualiserar sjukdomens rörelse: Cederqvist fotograferar träd på Öland i Sverige med tydliga symptom och Gardiner fotograferar träd i Dorset, England, där sjukdomen ännu inte är synlig.

 

© Sean Gardiner

Deras fokus på den kritiska tidpunkten för asken, som även har en viktig mytologisk betydelse, speglar dessutom större miljömässiga frågor kring förlust av biodiversitet. Cederqvist och Gardiner för vidare och uppdaterar traditionen från det miljöengagerade fotografiet, med fotografer som t.ex. Robert Adams,  på ett unikt sätt.

 

Juryn som valt årets naturfotostipendium har bestått av:

Tyrone Martinsson, professor vid Film, foto, litterär gestaltning vid HDK-Valand – Göteborgs Universitet

Cecilia Sandblom, fotograf och konservator, Hasselbladstiftelsen

Louise Wolthers, forskare och curator, Hasselbladstiftelsen

 

Mia Rogersdotter Olofsson – 2018 års naturfotostipendium

Mia Rogersdotter Olofsson ansökte med projektet Luleälven. Om dammen brister. Syftet med projektet är att porträttera Luleälven som en undersökning av en naturresurs, ett geografiskt område och ett historiskt nedslag i hur älvdalen ser ut idag.

 

Mia Rogersdotter Olofsson vill följa älven från starten vid Sulitelma i Arjeplog till dess tillrinning i Bottenviken och samla in fotografiskt material till fots och med båt. Hon kommer då dokumentera fåran på 461 km inklusive Europas längsta torrfåra på 17 km. Mia Rogersdotter Olofsson har vuxit upp i Luleå och har redan insikt i området. Hon är dessutom en skicklig fotograf med bra öga för berättande i både naturen och kulturlandskapet.

 

Bild: Researchfotografi från projektet Luleälven. Om dammen brister. © Mia Rogersdotter Olofsson

Researchfotografi från projektet Luleälven. Om dammen brister. © Mia Rogersdotter Olofsson

 

 

Mia kommer att göra research och träffa intressegrupper för älvens fortlevnad i Jokkmokk, och sedan gå vidare med att fotografera under sommaren 2018. Arbetet ska resultera i bok och/eller utställning. Tanken är också att presentera arbetet på olika platser längs älven.

 

Vi ser stipendiet som ett sätt att stödja ett intressant projekt och uppmuntra en ung fotograf att fortsätta engagera sig i miljö och landskap säger Louise Wolthers, Hasselbladstiftelsen. Naturfotostipendiet kommer att delas ut nästa gång 2020.

 

Jury för naturfotostipendiet 2018
Katarina Gårdfeldt, Tyrone Martinsson, Cecilia Sandblom och Louise Wolthers

 

David Arnar Runólfsson – 2016 års naturfotostipendium

Hasselbladstiftelsen har tilldelat David Arnar Runólfsson 2016 års naturfotostipendium.

 

 

From the series Impact, Skaftafellsjökull, 2015 © David Arnar Runólfsson

From the series Impact, Skaftafellsjökull, 2015 © David Arnar Runólfsson

 

David Arnar Runólfsson ansökte med ett projekt som undersöker de allvarliga miljöeffekterna av jättedammen Kárahnjúkar på Island. Genom olika metoder för fotografisk dokumentation, arkivforskning och intervjuer med forskare och journalister kommer David Arnar Runólfsson att beskriva dammens oåterkalleliga påverkan på miljön och lokala ekosystem i en publikation. Andra dammprojekt runtom i världen har liknande effekter, och som konstnären påpekar: ”Jag tror att det är mycket viktigt att vi lär oss av detta projekt och göra noggranna övervägningar innan vi lägger fler vildmarksområden under vatten.”

 

David Arnar Runólfsson har en MFA i fotografi vid Akademin Valand.

 

Jurymedlemmarna för naturfotostipendiet:
Katarina Gårdfeldt, föreståndare vid Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV, vid Chalmers och Göteborgs universitet; Tyrone Martinsson, universitetslektor vid Akademin Valand, Göteborgs universitet; Cecilia Sandblom, fotograf på Hasselbladstiftelsen, och Louise Wolthers, forskningsansvarig på Hasselbladstiftelsen.