Doktorand inom digital fotografisk konst och kultur

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

 

Institutionen för kulturvetenskaper söker, i samarbete med Hasselbladstiftelsen, en doktorand inom digital fotografisk konst och kultur. Planerad start är 20210906.

 

Vi söker en doktorand som är motiverad att bedriva ett självständigt, nytänkande avhandlingsarbete om betydelsen av digitala, nätverksbaserade bildkulturer för den estetiska, formella och diskursiva utvecklingen av det fotografiska mediet.

 

När bilder blir data ändrar sig förståelsen av fotografisk realism och temporalitet. Hur läser vi automatiserade bilder, vilka arkiv kräver det visuella dataflödet, och hur skrivs den digitala fotografins historia? Internet och nätverkskulturer påverkar radikalt förhållandet till den fotografiska bilden. Vilken konstnärlig och dokumentär potential finns i bildnätverken, vilka nya maktpositioner genereras och hur påverkas det kuratoriska arbetet?

 

Förslag på inriktning av avhandlingen: postkoloniala digitala praktiker, automatiserat fotografi, det post-fotografiska, internetkonst, ’machinic image’, ’digital seeing’, nätverksaktivism, hacking, post-sanning, vardagsövervakning, digitala scenografiska kulturer, nya utställningspraktiker samt – med erfarenhet från den aktuella coronakrisen: visuell karantän-kultur. Även andra inriktningar välkomnas.


Ämne
Konst- och bildvetenskap


Miljö
Institutionen för kulturvetenskaper erbjuder en tvärvetenskaplig miljö med flera forskarutbildningsämnen. Förutom konst- och bildvetenskap ges forskarutbildning i musikvetenskap, filmvetenskap, genusvetenskap, etnologi samt kulturstudier. Flera forskningsprojekt är knutna till institutionen.

 

Det kommer att pågå parallella forskningsprojekt inom digitala fotografiska och konstnärliga praktiker vid samarbetsinstitutioner i Göteborg, som tillsammans kommer att skapa ett dynamiskt forskningsnätverk för doktoranden att ingå i. Doktoranden kommer dessutom ha möjlighet att förmedla delar av projektet i samarbete med Hasselbladstiftelsen.  


Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består huvudsakligen i att skriva en doktorsavhandling. Utbildningen löper över fyra år på heltid omfattande avhandlingsarbete, kurser och litteraturstudier. För att erhålla en filosofie doktorsexamen måste doktoranden ha skrivit och muntligt försvarat doktorsavhandlingen, som ska ha godkänts vid en offentlig disputation. Doktoranden ska också ha erhållit betyget godkänt på de kurser och prov som ingår i studieplanen.

 

Doktoranden förväntas delta i institutionens aktiviteter, såsom personalmöten, seminarier och workshops, samt samverka med det omgivande samhället. Doktoranden förväntas huvudsakligen utföra sitt arbete i Göteborg. I begränsad omfattning kan det också finnas möjlighet till undervisning eller annan institutionstjänstgöring som förlänger tjänsten i motsvarande omfattning.


Behörighet
För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.


Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i ämnet konst- och bildvetenskap:

 • 30 högskolepoäng i konst- och bildvetenskap på avancerad nivå, varav minst 15 högskolepoäng utgörs av ett självständigt arbete, eller motsvarande kunskaper;
 • sådana kunskaper i svenska och engelska som krävs för att tillgodogöra sig obligatoriska kursmoment samt aktivt delta i seminarier och liknande.


Bedömningsgrund
Förmågan att tillgodogöra sig en forskarutbildning är enligt SFS 1993:100 avgörande och sökanden måste kunna styrka detta genom dokumenterade kunskaper inom ämnesområdet konst- och bildvetenskap, bland annat avseende vetenskaplig teori och metodologi. Kunskaper inom något eller flera av följande områden är meriterande: fotografi, konst, medier, utställningsverksamhet.

De skriftliga arbeten (inklusive projektskissen) som bifogas ansökan bedöms med avseende på följande kvalitetskriterier: 

 • Adekvat ämnesavgränsning, relevant frågeställning.
 • Adekvat disponering av ämnet och strukturering av uppsatsen.
 • Adekvat språkbehandling, formalia.
 • Vetenskaplig kvalitet.
 • Självständighet.

 Projektskissen bedöms utöver ovanstående även med avseende på: 

 • Genomförbarhet inom ramen för en doktorandanställning.

Antagningen kan förutom granskning av insänd meritering även innefatta intervjuer. Beslut om antagning fattas av prefekten efter beredning på institutionen. 


Anställning
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete (max 20%). En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

 

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

 

Placering av antagen och anställd doktorand blir vid Institutionen för kulturvetenskap,

 

Anställning av doktorander avser 100 % omfattning/heltid. 


Tillsättningsförfarande
Urval, intervju och bedömning utförs av en lokal rekryteringsgrupp. Intervjuer kan komma att ske löpande.


Kontaktuppgifter för anställningen
För frågor om forskarutbildningen kontakta viceprefekt för forskarutbildning Astrid von Rosen, +4631786 2784 
För frågor om ämnet konst- och bildvetenskap, kontakta professor Karin Wagner, +4631786 4190, 
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till personalhandläggare Gunilla Zachau, +4631786 6160 


Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande


Ansökan
Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i två exemplar till: Gunilla Zachau, Inst för kulturvetenskaper, Box 200, 405 30 Göteborg. Ange diarienummer PAR 2021/12

 

För att ansökan ska betraktas som fullständig måste den inkludera:

 • Ett introduktionsbrev på max 1 000 ord (cirka 2 sidor), helst kortare. Brevet ska bestå av fyra stycken i följande ordning: (a) en kort presentation av dig själv, (b) en kort presentation av dina meriter, (c) en kort presentation av forskningsprojektet
 • Ett CV, inklusive en publikationslista (om tillämpligt).
 • Två texter, t.ex. en masteruppsats, en kandidatuppsats och/eller publicerad artikel/bokkapitel. Texterna måste vara skrivna på antingen svenska eller engelska eller, om texten är på annat språk en svenska eller engelska, åtföljas av översättning till svenska eller engelska.
 • En projektskiss om maximalt 3000 ord (exklusive litteraturlista) i vilken den sökande anger ett forskningsområde han/hon skulle vilja utveckla, motiverar dess relevans samt diskuterar vilka teorier, metoder och material som kan bli aktuella.
 • Vidimerade kopior på examina och andra relevanta kvalifikationer.
 • Namn och kontaktuppgifter till två referenser. Dessa kommer att kontaktas och ombes inkomma med referensbrev om den sökande kortlistas.


Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-02-28

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Ansök här

Pågående forskning

Pågående forskning

Tidigare projekt

Tidigare projekt

Seminarier & Symposier

Seminarier & Symposier

Publikationer och presentationer

Publikationer och presentationer

Watched

Watched

Post. Doc.

Post. Doc.