Pågående Forskning

Hasselbladstiftelsen stöder och genomför olika former av forskning i historia, teori och estetik inom fotografi. Stiftelsen initierar och producerar forskningsprojekt och samarbetar med en rad forskare och institutioner. Ett av syftena är att presentera aktuell, internationell forskning inom fotografi för både akademiska studenter och konststuderande samt fotografer, konstälskare och en bredare publik.

 

 

Göteborg 2021

Som del av jubileumsfirandet har Hasselbladstiftelsen tagit initiativ till ett flerårigt fotohistoriskt forskningsprojekt som under 2021 resulterar i utställning, foto- och filmhistorisk antologi och en rad publika evenemang. Samarbetspartners inkluderar HDK-Valand, Göteborgs universitet, Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet samt Göteborgs Konsthall.

 

Utställningen på Hasselblad Center öppnar i början på maj 2021 och visas fram till mitten av september 2021. Den tar utgångspunkt i den internationella fotoutställningen som visades på Göteborgs Konsthall 1929 (anordnat av Göteborgs Handels och Sjöfartstidning). Här presenterades ett stort urval av konstnärlig fotografi, professionella porträtt och fotografiska tillämpningar inom vetenskaper som etnografi, botanik, astronomi, fysik, medicin, samt inom områden som polis, militär, kommunikation och reklam. Denna blandning av motiv visar fotografins spridning i mellankrigstiden och bilderna speglar dessutom den visuella kulturen i Göteborg under 1920-talet. Syftet med utställningen på Hasselblad Center är att lyfta fram exempel på detta fascinerande men relativt okända fotografiska och linsbaserade material i en innovativ utställningsform.

 

Rolf Winquist

I dialog med den fotohistoriska utställningen på Hasselblad Center visar Göteborgs Konsthall en samtidskonstutställning med överensstämmande tematik och verk som inkluderar arkivmaterial från 1920-talet och 1930-talet. Utställningarna på Hasselblad Center och Göteborg Konsthall kommer knytas ihop på olika sätt, bl.a. genom en gemensam utställningskatalog.

 

Antologin, som belyser viktiga beröringspunkter och gemensamma verksamhetsområden inom fotografi och film under mellankrigstiden, är ett resultat av ett tvärdisciplinärt forskningssamarbete mellan Hasselbladstiftelsen, Fotoenheten vid Akademin Valand och Filmvetenskapliga avdelningen vid Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet. Det är en internationell antologi med nya texter av ett dussin forskare inom fotografi, film, konst och medievetenskap främst från Göteborg och övriga Sverige men även andra europeiska forskare. Genom att sammanföra empirisk och teoretisk kunskap från film och fotografi undersöks mediernas estetiska, tekniska och sociala historier samt det modernistiska bildspråket på nya sätt. Det vetenskapsmetodologiska syftet är dessutom att utveckla genreöverskridande foto- och filmhistoriografiska perspektiv, som bidrar till en mer empiriskt förankrad medie- och informationskunnighet.

 

De publika evenemangen tar form av seminarier, symposier, paneldebatter och konstnärssamtal.

 

 

FOTOGRAFI PÅ TRÖSKELN: EXPERIMENT OCH SOCIAL FÖRÄNDRING

 

 

År 1929 anordnade den lokala dagstidningen Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning en internationell fotografiutställning på Konsthallen i Göteborg. I likhet med många andra fotoutställningar vid den här tiden förenade den konstfotografin med kommersiella, vetenskapliga och militära bilder. De olika genrerna – arkitektur, porträtt, kriminalteknisk fotografi, formella experiment, astronomi, etnografi, röntgenfotografi och flygfotografi – pekar på ett kulturhistoriskt sammanhang som utgörs av frågor som nationell identitet och nationalism, arkiv och biopolitik, historiografi, industriell expansion, internationella influenser och social förändring.

 

Utställningen tjänar som utgångspunkt för det fotohistoriska projektet FOTOGRAFI PÅ TRÖSKELN: EXPERIMENT OCH SOCIAL FÖRÄNDRING – ett initiativ av Hasselbladstiftelsen i samarbete med HDK-Valand. Projektet är en undersökning av mellankrigsfotografin och periodens visuella kultur i Sverige och vidare.

 

FOTOGRAFI PÅ TRÖSKELN: EXPERIMENT OCH SOCIAL FÖRÄNDRING kommer undersöka olika sätt att forska och skriva om samt skapa fotohistoria. Projektet kommer även att utforska reflektioner kring och paralleller mellan mellankrigstiden och nutiden. Forskningen kommer att publiceras i olika former, bland annat böcker och utställningar.

 

Den inledande forskningsprocessen omfattar workshopkonferensen MELLANKRIGSTIDENS FOTOGRAFI: EXPERIMENT OCH SOCIAL FÖRÄNDRING, som äger rum den 21 november 2017 i Göteborg. Bland de inbjudna talarna finns Sabine T. Kriebel, Maja Hagerman, Mats Jansson, Mhairi Sutherland, Katarina Leppänen, Anna Dahlgren, Eva Dahlman och Susanne Kriemann. De ämnen som tas upp omfattar montage, fascism, eugenik och fotografi, könsrättigheter och representation, flygfotografi, kommersialism och modernism.

 

Mer information om projektet och detaljerat program samt plats för symposiet finns tillgängligt inom kort.

 

 

Hasselbladstiftelsens egen forskning utgår ofta från den fotografiska samlingen och arkivet samt de årliga mottagarna av Hasselbladpriset. Forskningen och utställningsprogrammet är nära sammanbundna, som till exempel i serien From the Hasselblad Foundation Collection och dess senaste utställning och publikation Framing Bodies (2015).

 

Dessutom bedriver stiftelsen forskningsprojekt inom aktuella konstfotografiska metoder såväl som inom teoretiska frågeställningar om fotografins roll i den samtida visuella kulturen. Resultatet presenteras internationellt på konferenser och lokalt i samtal och seminarier, i publikationer och genom utställningar. Det tidigare forskningsprojektet WATCHED! fokuserar på övervakningskonsten och -fotografin i Europa efter 11 september, vilket 2016 resulterade i en bok och en vandringsutställning.

Tidigare projekt

Tidigare projekt

Seminarier och symposier

Seminarier och symposier

Publikationer och presentationer

Publikationer och presentationer