Anslag

Hasselblad Science är Hasselbladstiftelsens naturvetenskapliga gren. Stiftelsens ändamål är att främja såväl fotografi som naturvetenskap. Inom det naturvetenskapliga området delar vi ut forskningsanslag, donationer och stipendier. Inriktningen för den naturvetenskapliga delen är satsning på större projekt av långsiktig strategisk betydelse och fokusområde är Västsverige.

Anslag 2020

Kvinnliga forskares vidaremeritering 2020

För tionde året i rad delar Hasselbladstiftelsens ut forskningsanslag till kvinnliga naturvetare.

Hasselbladstiftelsens anslag till stöd för kvinnliga forskares vidaremeritering inom naturvetenskap.  Anslaget kan utvidgas till angränsande teknikområden och s.k. life science och gäller för forskare vid Chalmers och Göteborgs universitet

 

Allmänna förutsättningar

För 2020 beviljar Hasselbladstiftelsen 1 miljon kronor var för två kvinnliga forskares vidaremeritering.

Anslag som beviljas är projektbidrag för respektive forskares vidaremeritering och betalas ut till forskarens forskningskonto, utan overhead-kostnader, vid respektive universitet under en period av högst tre år och med avstämningar under tiden.

 

Kriterier

För att kunna söka ska forskaren vara anställd vid Chalmers eller Göteborgs universitet och efter disputation ha genomfört en post-doktorsperiod och befinna sig i början av en akademisk karriär. Mellan disputationen till dagen för ansökan ska max sex år gått, med undantag av föräldraledighet.

 

Stiftelsens bidrag ska användas till stöd för forskarens verksamhet. Till exempel för nätverkande inom forskningsområdet, genomförande av gästforskarperioder utomlands eller utökning av forskargrupp och utbetalning av lön till assistent eller doktorand. Anslaget ska däremot inte användas till inköp av utrustning eller egen lön.

Stiftelsen ställer krav på rapportering av anslagens användning samt även presentation på ett populärvetenskapligt sätt av sitt område.

 

Stiftelsen förutsätter att universiteten kostnadsfritt hanterar anslaget så att det oavkortat går till mottagarnas nyttjande.

 

Regelsystem

Stiftelsen meddelar rektorerna varje år anslaget är aktuellt.

Varje rektor vidarebefordrar information om anslaget, sista ansökningsdag och villkoren inom sitt universitet.

 

Särskild ansökningsblankett finns inte. För att bedöma vetenskapligt innehåll och realism i genomförande, ska varje ansökan innehålla:

 

  • en övergripande presentation (max 2 sidor) av sökandens forskningsområde och vetenskapliga problemställningar
  • en kortare populärvetenskaplig presentation, ca en halv sida
  • en allmän långsiktig utvecklingsplan inkluderande plan för egen vetenskaplig meritering och fortsatt vetenskaplig inriktning, vidareutbildning, deltagande i kurser avseende pedagogisk kompetens, handledning, ledarskap etc.
  • en arbetsplan för tänkt användning av sökt bidrag inklusive uppgifter om planerat samarbete, vistelse i miljöer (gärna utomlands), kostnader, betalningstillfällen och förslag till kontrollstationer
  • CV med publikationslista
  • rekommendationsbrev med sökandens nuvarande situation och framtida utvecklingsmöjligheter
  • ansökan kan skrivas på svenska eller engelska

 

Varje rektor ombesörjer kritisk granskning av inkomna ansökningar och vidarebefordrar till stiftelsen högst tre ansökningar, varje ansökan i två exemplar.

 

Ansökningarna ska vara stiftelsen tillhanda den 1 juli 2020. Rektors rekommendation med motivering och förslag till kontrollstationer ska bifogas.

 

Hos Hasselbladstiftelsen överlämnas ansökningarna till stiftelsens naturvetenskapligt inriktade styrelseledamöter för överväganden och förslag till beslut i stiftelsens styrelse. Tillkännagivande av beslutet samt första utbetalning sker enligt fastställd betalningsordning.

 

Mottagaren stämmer av med stiftelsens administration hur rapportering och betalning ska följas upp.

För artonde året stödjer Hasselbladstiftelsen Vetenskapsfestivalen.

 

Varje år skapar Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg en mötesplats för kunskap, inspiration och nya perspektiv. Vetenskapsfestivalen har omkring 70 000 besök årligen vilket gör dem till ett av Europas ledande populärvetenskapliga evenemang.

Photo: Niclas Bernstone

Photo: Niclas Bernstone

 

Festivalen blandar vetenskap och kultur på spännande sätt. Det finns tre separata program: ett program för allmänheten, ett skolprogram och ett program för branschen – Forum för forskningskommunikation.

 

Vetenskapsfestivalen får stöd på 300 000 kr från Hasselbladstiftelsen.

 

Tidskriften Forskning & Framsteg är en av Sveriges främsta populärvetenskapliga tidskrifter. Den grundades 1966 och ges sedan 1979 ut av en stiftelse utan vinstsyfte. Stiftelsen stöds av ett stort antal forskningsfinansierade organisationer. Innehållet i Forskning & Framsteg ska inte enbart styras av efterfrågan, utan också av stiftelsens ändamål att brett förmedla resultat från svensk forskning.

 

Hasselbladstiftelsen har stöttat Forskning och Framsteg under många år och under 2020 får de ett anslag på 49 280 kr.

Onsala rymdobservatorium

Hasselbladstiftelsen stöder fram till 2022 fem stycken gästprofessorer vid Onsala rymdobservatorium i områdena Galaktisk astronomi, Extragalaktisk astronomi och Rymd­geodesi och geodynamik.

 

Under 2020 börjar forskare Bitten Gullberg sin gästprofessur.

Bitten Gullbergs forskning handlar om universums mest ivriga stjärnfabriker. Hon studerar galaxer på långt håll i rymden som vi ser som de var då universum var ungt. Genom att observera med  millimeter- och submillimeter-teleskop som ALMA och APEX i Chile kan man undersöka fysikaliska förhållanden i galaxerna — d.v.s. temperatur, densitet och fördelning av gas och damm. Sådana mätningar kompletterar beräkningsmodeller och hjälper forskare att bättre förstå hur galaxer bildas och utvecklas.

 

Kopplingen mellan Hasselbladstiftelsen och observatoriet går tillbaka ända till 1975 då Erna och Victor Hasselblad, stiftelsens grundare, donerade marken till Chalmers för att kunna bygga det radominneslutna teleskopet för mottagning av cm- och mm-vågor. Paret Hasselblad bodde i närheten och ägde marken runtomkring. Den 21 maj 1976 invigde Carl XVI Gustaf det nya teleskopet vid rymdobservatoriet på Råö.

Bild från ovan – observatoriet och Erna och Victor Hasselblads hus