Stipendier

Hasselbladstiftelsen delar ut ett skrivarstipendium för naturvetare till Villa Martinson i Jonsered.

 

Ansökan 2022

Ändamålet med stipendiet är att erbjuda möjlighet till lugn och ro för att kunna koncentrera sig på en skriftlig uppgift.

Stipendiet består av en vistelse under hela maj månad i Villa Martinson 

 

Behörighet
Stipendiet kan sökas av naturvetare, verksamma som lärare/forskare i naturvetenskap anställda vid universitet eller högskolor i Sverige.

Ansökan skall innehålla personuppgifter, befattning, kort CV samt en beskrivning (motivering) av avsikt med vistelsen. Ansökningsblankett finns ej. Ansökan skall vara Stiftelsen tillhanda senast 15 februari 2022 i ett samlat dokument (PDF).

Adress: 

 

Stipendieperiod
Villa Martinson, maj

 

Stipendiebelopp
Stipendiebeloppet är  10.000 kronor och utöver det står stiftelsen  för hyreskostnaden på platsen. Lägenheten som ställs till förfogande till stipendiaten är nyrenoverad. Vistelsen innebär självhushåll. Internet finns på plats.

 

Villa Martinson

Om Villa Martinson

Villa Martinson är tidigare inspektorsvilla som ligger ett stenkast från Jonsereds herrgård. Huset har fem lägenheter och på dess övervåning finns dessutom ett gemensamt bibliotek för samvaro, diskussioner och studier. Villan, med

utsikt över böljande nejder och sjön Aspen, har fått sitt namn efter Jonsereds mest kända litterära referens, Harry Martinson, som vistades här i sin ungdom.

 

Stipendiat 2019

 

Sara Planting-Bergloo är en forskande lärare som undervisar i kemi- och biologi vid Globala gymnasiet i Stockholm stad och samtidigt innehar en doktorandtjänst i naturvetenskapernas didaktik vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, MND på Stockholms universitet. MND tillhör den naturvetenskapliga fakulteten på Stockholms universitet.

 

Presentation av forskningsprojekt

Under 2017 genomförde Skolinspektionen en kvalitetsgranskning av svensk skolas sex- och samlevnadsundervisning. Granskningen presenterades i en rapport våren 2018. Rapporten visar att det är stor variation i hur skolor arbetar med sex- och samlevnad och att det förekommer bristande likvärdighet i undervisningen. Mot bakgrund av detta finns, enligt Skolinspektionen (2018), ett stort behov av kompetensutveckling för lärare. Speciellt när det gäller arbetet med att utforma en undervisning som innefattar det komplexa kunskapsområde som sex och samlevnad rymmer. Normer och HBTQ-relaterade frågor, samt undervisning om och hantering av kontroversiella frågor som knyter an till sex- och samlevnadsområdet utgör några exempel på frågor som undervisningen bör ta sig an (Skolinspektionen, 2018).

Sara Planting-Berghloo tillträdde sin doktorandtjänst ht 2017  och har därefter  genomfört två klassrumsstudier inom ramen för sex- och samlevnadsundervisningen i gymnasieskolans naturvetenskapliga undervisning. Under ht 18 transkriberades ljudinspelningar från elevernas klassrumssamtal och målsättningen är att skrivtiden på Villa Martinson ska resultera i en artikel.

 

 

 

Stipendiater 2018

 

Amanda Mattsson, doktorand vid Avdelningen för Kemiteknik (CHE), Mittuniversitetet.

Amanda Mattsson arbetar i forskningsprojektet “Light-weight structural composites from fibre-based materials” där fokus ligger på användningsområden för cellulosafibrer. Målet är att effektivisera användningen av cellulosafibrer i förpackningar, samt mer krävande applikationer såsom strukturella kompositer.

Cellulosafibrer kommer från förnyelsebara källor, vilket gör dem till utmärkta ersättare för fossilbaserade material för att skapa en hållbar framtid. En av utmaningarna för material från cellulosafibrer är att de inte anses vara starka nog för att användas till avancerade användningsområden.

För att undersöka materialets mångsidiga styrka under verkliga laster har projektet tagit fram en beräkningsmodell baserad på sannolikheten för att materialet går sönder. Projektet har kommit fram till att det inte bara är styrkan hos ett material som är viktigt (vilket traditionellt är det som mäts), utan materialets uthållighet och tillförlitlighet är också viktiga egenskaper för att bestämma den totala prestandan av materialet.

Projektet hoppas att denna kunskap kommer att bidra till att använda mindre material och energi genom att undvika att överdimensionera produkter och även ersätta fossilbaserade material med detta förnyelsebara alternativ – cellulosafibrer.

Amanda Mattsson kommer att använda stipendiet till att skriva klart sin doktorsavhandling, vilken planeras att försvaras under hösten 2018.

 

 

Soodabeh Majdi, Institutionen för kemi och molekylärbiologi vid Göteborgs universitet

 

 

 

 

 

 

Skrivarstipendium till Hôtel Chevillon och Villa Martinson

Skrivarstipendiater 2017

Dr. Alyssa Joyce, vid Institutionen för Marina Vetenskaper, Göteborgs universitet har beviljats stipendium till Villa Martinsson maj 2017. Alyssa Joyces forskningsintressen är inriktade på ett hållbart vattenbruk. Under sin vistelse kommer  hon att arbeta  på en artikel som handlar om hantering av patogener (sjukdomsframkallande ämnen) i ekologisk fiskproduktion.

Professor Per Sundberg, vid institutionen för Marina Vetenskaper, Göteborgs universitet och har beviljats stipendium till Grez-sur Loing i september 2017. Under 2009 var Per Sundberg tillsammans med två doktorander på en insamlingsresa i Chile med syfte att kartlägga den lokala faunan av nemertiner (en i huvudsak marin grupp av maskliknande djur). Syftet med vistelsen i Grez sur Loing  är att kunna koncentrera sig på att skriva klart resultatet från insamlingen, och kunna beskriva och redogöra för de arter de hittade. Resultaten är baserade på en kombination av s.k. morfologiska karaktärer och släktskapsanalyser baserat på DNA sekvenser Resultatet skulle inte bara vara av intresse för de forskare som arbetar specifikt med gruppen nemertiner, men också bidra till förståelsen för marina ekosystem i Chile och vara en pusselbit i kartläggningen av jordens biologiska mångfald.

 

2016 års stipendiater

Anna Godhe, professor i marin ekologi vid Göteborgs universitet tilldelats skrivarstipendiet till villa Martinsson på Jonsereds Herrgård.

Godhes forskning fokuserar på marina algblomningar, hur de initieras och hur de sprids. Forskningsgruppen undersöker hur algblomningar sätter igång, hur sedimenterade vilstadier bidrar till algblomningar, hur algblomningar sprids i förhållande till oceanografisk cirkulation och genetisk populationsstruktur över olika geografiska områden.

Annie-Maj Johansson, lektor i naturvetenskap vid akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Högskolan Dalarna har tilldelats skrivarstipendiet till Villa Hôtel Chevillon i Grez sur Loing, Frankrike. Johanssons forskningsintresse handlar om undervisning och lärande i naturvetenskap i grundskolans tidigare år. Hon disputerade i naturvetenskapernas didaktik 2012 vid Stockholms universitet med avhandlingen ”Undersökande arbetssätt i NO-undervisningen i grundskolans tidigare årskurser”.